Ängsblandning

  • 55 kr

Dela


Ängsblandning

Blandning av flertalet ängsblommor/örter. Ängsmarker var ett vanligt inslag i landskapet förr och hade skapats av slåtter och betande djur under årtusenden. Dessa ängsmarker innehöll en stor varierad mångfald av växter och var livsviktig levnadsmiljö för flertalet djur och insekter, bland annat pollinerande insekter och fjärilar. Ängsmarker är bland de artrikaste som finns i världen med upp 60 olika växter per m2. Ängsmarkerna är idag nästan helt borta vilket gjort att flera av de insekter som var beroende av den miljön har svårt att klara sig och många av de blommor och örter som växte där är hotade. Att odla en liten bit äng är att göra en insats för den biologiska mångfalden. Dessutom är det ju oerhört vackert med en blommande äng och betydligt mindre arbete än att klippa gräset en gång i veckan.

Förpackningen innhåller endast blomfrön, ej gräs. 

Att anlägga en äng:

En äng kan anläggas på flera olika sätt. Antingen låter du befintlig gräsmatta växa sig hög och slår med av med lie under högsommaren. Det avslagna gräset tas bort. Håller du på så i flera år så kommer vilda blommor och örter från kringliggande marker att etablera sig. Vill du få in blommor snabbare så kan du gräva ur kvadrater om ca 30x30 cm ur grässvålen där du sår blomsterfrön. Fortsätt sedan att sköta ängen på samma sätt som ovan beskrivna. Alternativ kan du gräva bort hela grässvålen där du vill anlägga din äng och så en blandning av passande grässorter och ängsfrön/örter.

En äng ska vara näringsfattig. Ängsmarker skapades under årtusenden genom att näring hela tiden togs bort från marken i och med att man tog tillvara på det avslagna gräset som vinterfoder åt djur. Man tillförde inte någon näring, all gödsel gick till åkern. Får marken för mycket näring så kommer gräset att konkurera ut blommorna/örterna.

Skötsel:

Skötsel av ängen börjar på våren med fagning; man städar helt enkelt ängen och tar bort pinnar, löv, mossa med mera som försvårar slåttern.

Nästa steg är slåtter. Den brukade ske i juli månad när blommorna var på väg att mogna över. Ängen slås med lie och gräset får ligga kvar på marken någon vecka så att blommorna får fröa av sig. Vänd gräset ett par gånger under tiden. Sedan kan gräset hängas upp på hässja för vidare torkning. Eller om man inte har för avsikt att använda hö så kan det komposteras.

Mer jobb än så är det inte. Men ha tålamod, det kan ta flera år innan ängen är i ordning. 

Skörd/blomtid: juni-juli

Årlighet: flerårig

5 gram bör räcka till ca 5 m2

10 gram bör räcka till ca 10 m2